Anna's Omgangregels

Anna’s Omgangsregels


De medewerkers, de leerling en de ouders

 • Motiveren hun kind om deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten.

 • Ondersteunen hun kind bij het leren.

 • Bieden hun kind een goede plek om thuis te studeren.

 • Zorgen ervoor dat hun kind (op tijd) op school aanwezig is.

 • Berichten school tijdig als dat niet mogelijk is.

 • Gaan met respect om met hun kind, andere leerlingen en werknemers van school.

 • Motiveren hun kind om zich aan de schoolregels en aan afspraken te houden.

 • Moedigen hun kind aan tot veilig gedrag op school en onderweg naar/van school.

Leren

 • Bieden uitdagend en gevarieerd onderwijs.

 • Begeleiden naar zelfstandig leren.

 • Geven tijdig een studiewijzer.

 • Bieden waar nodig hulp.

 • Zorgen voor een goede leeromgeving.

 • Zet zich in om te leren.

 • Neemt verantwoordelijkheid voor het leren.

 • Plant zijn/haar studie zorgvuldig.

 • Vraagt waar nodig om hulp.

Aanwezigheid

 • Geven tijdig een rooster en melden afwijkingen van het rooster op tijd.
 • Gaan na of leerlingen aanwezig zijn.
 • Nemen bij het vermoeden van ongeoorloofde absentie maatregelen.
 • Is elke dag op school en in de les, tenzij er een goede reden voor absentie is, zoals ziekte. 
 • Is op tijd.

Sfeer

 • Gaan met respect om met alle leerlingen en hun ouders, ongeacht hun achtergrond.

 • Stimuleren de leerlingen het beste uit zichzelf te halen.

 • Bevorderen een plezierige, rustige sfeer.

 • Gaat met respect om met medeleerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel, ongeacht hun achtergrond.

Gedrag

 • Stellen duidelijke regels.

 • Zijn eerlijk en consequent in de handhaving van de schoolregels.

 • Spreken anderen aan op hun gedrag.

 • Houdt zich aan de schoolregels en afspraken.

 • Werkt mee aan een rustige, veilige en schone school.

 • Spreekt anderen aan op hun gedrag, zonder geweld

Veiligheid

 • Bieden een veilige omgeving, met voldoende toezicht.

 • Bevorderen veilig gedrag bij leerlingen.

 • Brengt de veiligheid van zichzelf en de rest van de schoolbevolking niet in gevaar.

 • Bevordert dat ook anderen zich veilig voelen op school.

Eigendommen

 • Moedigen leerlingen aan om respectvol met eigendommen om te gaan.

 • Nemen maatregelen om diefstal en beschadiging te voorkomen.

Communicatie

 • Informeren leerlingen en ouders over gedrag en vorderingen.
 • Houden leerlingen en ouders op de hoogte m.b.v. informatieavonden, rapportavonden, nieuwsbulletins en de schoolwebsite.
 • Overleggen met ouders en leerlingen over belangrijke veranderingen.
 • Bieden ouders en leerlingen een luisterend oor. 
 • Leest informatie en zorgt dat de informatie de ouders bereikt. 
 • Neemt contact op met de mentor, de docent of de teamleider als er aanleiding toe is. 
 • Ondersteunt het werk van de leerlingenraad.
 • Lezen informatie van de school en ondernemen actie waar nodig. 
 • Bezoeken waar mogelijk informatieavonden en rapportavonden. 
 • Nemen tijdig contact op met de school bij problemen. 
 • Zorgen dat de school een telefoonnummer heeft waar een ouder overdag bereikbaar is.
 • Ondersteunen het werk van ouderraad. 
 • Gaat met respect om met de eigendommen van zichzelf, anderen en de school. 
 • Moedigen hun kind aan om respectvol om te gaan met eigendommen.

Anna’s Omgangsregels samengevat:

1. Ik zet me in om te leren.
2. Ik ben bij mijn lessen en ik ben op tijd.
3. Ik toon respect voor iedereen op school.
4. Ik houd me aan de schoolregels.
5. Ik help mee de school schoon en veilig te houden.
6. Ik ga met zorg om met mijn eigen spullen en met die van anderen. 
7. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van schoolnieuws.

Bijdragen aan actief burgerschap

Anna is maatschappelijk betrokken! Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de dertig uur maatschappelijke stage niet meer verplicht. Maar dat wil niet zeggen dat wij als school geen verplichting meer voelen ten aanzien van actief burgerschap. Integendeel! Door ons als school te richten op de wereld buiten de schoolmuren, stellen wij onze leerlingen in de gelegenheid kennis te maken met enkele belangrijke aspecten van de samenleving.

De maatschappelijke stage in de onderbouw draagt daaraan bij. Oogmerk: het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling voor de samenleving te vergroten.