Begeleiding

Leerlingbegeleiding

Op het Anna Lyceum vinden wij het belangrijk dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Sommige leerlingen kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken. Gelukkig staan de docenten en bovenal de mentor altijd klaar om te helpen. De docenten maken deel uit van een vast team dat leerlingen begeleidt. De lesgevende docenten van een klas spreken minimaal drie keer per schooljaar over de leerlingen in een leerlingenbespreking, zo komen eventuele problemen in een vroeg stadium aan het licht. Door deze manier van werken kunnen we snel reageren en, als dit nodig mocht zijn, samen met de leerling en zijn/haar ouders een actieplan bedenken.

Bij wie kan een leerling terecht?

Mentor

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Hij/zij houdt samen met de leerling de studieresultaten en het welbevinden in de gaten, geeft advies en begeleidt de leerling bij onder andere studie- en planvaardigheden. De mentor let ook goed op de sfeer in de klas. Leren gaat tenslotte beter als iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. Elke week is er een mentoruur waarin het bovenstaande aandacht krijgt. Voor ouders en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt; vragen kunnen telefonisch of via de mail gesteld worden.

Teamleider

Het team maakt afspraken over de aanpak van klassen en individuele leerlingen. Elk team heeft een teamleider; hij/zij houdt toezicht op de gang van zaken in het team.

Leerlingbegeleider

Tekst van het artikel.

Remedial Teacher

Leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD of vorm van autisme geven we bij het maken van toetsen extra tijd. Daarnaast wordt er in de onderbouw remedial teaching aangeboden aan leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie, die een verklaring hebben voor dyslexie of dyscalculie. Deze leerlingen kunnen dan onder andere op het gebied van leesvaardigheid, spelling en rekenvaardigheden ondersteuning krijgen.

De remedial teacher (RT-docent) adviseert docenten hoe te handelen en bekijkt wat de leerling nodig heeft aan hulpmiddelen. Daarnaast kan hij/zij ook kijken of het verstandig is als een leerling extern onderzocht wordt op dyslexie of dyscalculie.

Decaan

Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen een aantal keren een keuze maken. Aan het einde van klas 3 en in 4 vwo is dat de profielkeuze voor de bovenbouw. En in de eindexamenklassen moeten de leerlingen natuurlijk besluiten op welke manier ze hun opleiding zullen voortzetten na het Anna Lyceum. Samen met de mentoren begeleidt de decaan deze keuzeprocessen. Ook ouders kunnen contact opnemen met de decaan als het gaat om zaken die te maken hebben met studie en beroep.

Vertrouwenspersoon

Er kunnen op school of thuis dingen spelen waarover een leerling met iemand in vertrouwen wil spreken. De leerling kan hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze luistert,
geeft advies en maakt afspraken met de leerling over verdere actie. Voor informatie: a.jansen@annavanrijn.nl

Schoolpsycholoog

De schoolpsycholoog coördineert de zorg om leerlingen die dit nodig hebben. Dit kan gaan om bijvoorbeeld leerlingen die langdurig ziek zijn, die moeite hebben goed te functioneren in de klas, die teruggetrokken zijn, gepest worden of pesten. Zij geeft advies aan docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, teamleiders, etc. in hoe zij kunnen handelen. Zij heeft gesprek- ken met ouders, mentor en leerling om de zorg af te stemmen. In enkele gevallen begeleidt zij ook zelf leerlingen. Voor informatie: a.savenije@annavanrijn.nl

Zorgcoördinator

Elk team heeft een eigen zorgcoördinator, bij wie leerlingen terecht kunnen met sociaal en emotionele problematiek. Ook houdt de zorgcoördinator zaken als verzuim en ziekte in de gaten. Voor meer informatie: 030-6040900.

Jeugdarts

Als een leerling veel ziekteverzuim heeft, dan wordt de jeugdarts om advies gevraagd. Hij/zij is verbonden aan de GGD Midden Nederland. De jeugdarts kan leerlingen uitnodigen voor een gesprek of bij een overleg met ouders op school aanschuiven

Juniormentor

Juniormentor

Elke brugklas heeft twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen uit de hoogste leerjaren. Zij zijn te bepalen of er een sanctie komt en welke deze is. De school is verplicht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig is.

Juniordocent

Een juniordocent is een leerling uit de midden- of bovenbouw die, tegen een kleine vergoeding, leerlingen helpt met vakken die ze moeilijk vinden. Na overleg met de mentor en de vakdocent kunnen ouders hun kind opgeven voor deze hulp. Nadere informatie en een formulier zijn verkrijgbaar bij mw. Van Sloten (i.vansloten@annavanrijn.nl). Op de website bij itslearning /schoolplein staat ook een aanvraagformulier.

Extra training nodig?

In de school bieden we aan leerlingen die dit nodig hebben trainingen aan. Als een leerling negatieve spanningen voelt tijdens het maken van toetsen, dan kan hij/zij een faalangstreductietraining volgen. Als een leerling moeite heeft in het sociale verkeer of hier meer zelfvertrouwen in nodig heeft, dan biedt de school psychomotorische therapie of een Rots en Water training. De mentor signaleert welke leerlingen dit nodig hebben en overlegt dit vervolgens met de leerling en zijn/haar ouders.

Een plek nodig om huiswerk te maken?

De school biedt ook de mogelijkheid voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen om deel te nemen aan de maatwerkklas. Dit brengt geen extra kosten met zich mee en vindt plaats op drie momenten per week. De maatwerkklas geeft leerlingen een rustige plek om onder toezicht van een docent hun huiswerk te maken.

Extra aandacht nodig?

Soms hebben leerlingen om uiteenlopende redenen extra begeleiding nodig. Dat kan blijken uit informatie die de school ontvangen heeft van de bassischool, uit de resultaten van het in- stroomonderzoek of naar aanleiding van zaken die de mentor of docenten signaleren. Het kan bijvoorbeeld gaan om spellingsproblemen, dyslexie, ADHD of een autismespectrumstoornis. Dyslectische leerlingen, die een officiële diagnose hebben, geven we extra tijd bij het maken van toetsen. Daarnaast krijgen sommige leerlingen remedial teaching als ze in de onderbouw moeite hebben met het leren van taal.

Voor een beperkt aantal leerlingen met problemen in hun ontwikkeling- een visuele of auditieve handicap - is er extra begeleiding. Een arrangement is hierin een vereiste. Als men een arrangement bij het samenwerkingsverband aan wil vragen, beslist de school op basis van criteria of de leerling hiervoor in aanmerking komt. Voor informatie: e.slot@annavanrijn.nl

De begeleiding van de leerling met arrangement heeft als doel de leerling te ondersteunen, zodat hij/zij adequaat kan functioneren op school en zijn/haar diploma kan halen. Onder adequaat schools functioneren wordt verstaan: cijfers halen waarmee overgegaan of een diploma wordt gehaald, werkhouding waarmee leerrendement ontstaat, gedrag dat niet storend is voor het leerproces van klasgenoten én het belangrijkste, dat de leerling ‘goed in zijn vel zit’ en zonder tegenzin naar school gaat.

De begeleiding wordt gegeven in de vorm van een trajectklas en bestaat uit: coachen van de leerling in het oplossen van problemen (bijvoorbeeld in contact met de docent en klasgenoten, moeite om huiswerk te noteren in de agenda, etc.), opvang in de pauzes voor een rustige pauzeplek, deels opvang onder schooltijd bij een aangepast rooster of het tijdelijk niet in de klas kunnen zijn, hulp bij het plannen en organiseren van de les- en leerstof, een ruimte om na schooltijd huiswerk te maken en adviseren van docenten in hoe om te gaan met de leerling.

Document Pestprotocol

Wat te doen bij pesten?

De school moet voor elke leerling een veilige plaats zijn. Pesten vinden wij onacceptabel.
In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het fenomeen ‘pesten’. Daarnaast is een pestprotocol aanwezig in de school. Toch kan het voorkomen dat een leerling zich gepest voelt. Pesten gebeurt subtiel en is voor medewerkers in de school niet altijd te signaleren.


Het is daarom erg belangrijk dat de leerling of zijn ouders aan de mentor vertellen dat er sprake is van pesten. Vervolgens kunnen de vertrouwenspersoon, de teamleider en/of de schoolpsycholoog ook een rol spelen hierin. In overleg met de leerling en zijn of haar ouders wordt een plan gemaakt om het pesten te laten stoppen. Er wordt regelmatig geëvalueerd met de leerling of het pesten daadwerkelijk is gestopt; als dit niet het geval is, dan wordt het plan bijgesteld.

Wat te doen bij ongeoorloofd verzuim?

Op het Anna hebben we een verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator registreert en signaleert onregelmatigheden. Bij ongeoorloofd verzuim moet de leerling de gemiste uren inhalen. Als een leerling veel ongeoorloofd verzuim heeft, dan wordt hij/zij opgeroepen voor het preventief leerplichtspreekuur op school. In dit gesprek spreekt de leerplichtambtenaar met de leerling over wat de gevolgen kunnen zijn als het verzuim aanhoudt. Als het verzuim aanhoudt, worden de leerling en zijn/haar ouders uitgenodigd voor een officieel gesprek met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek kan plaats vinden op school of op het stadhuis. Bij dit gesprek kunnen betrokkenen van school aanwezig zijn. Het is aan de leerplichtambtenaar om te bepalen of er een sanctie komt en welke deze is. De school is verplicht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig is.

Wat te doen bij ziekteverzuim?

De mentor is de belangrijkste contactpersoon als een leerling ziekteverzuim heeft. Ouders en de leerling houden de mentor op de hoogte van het ziekteproces. De mentor regelt dat de leerling op de hoogte is van de te maken lesstof en regelt wanneer de leerling zijn toetsen kan inhalen.

Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim, dan wordt de zorgcoördinator erbij betrokken. Afhankelijk van het ziekteverzuim wordt de leerling aangemeld bij de jeugdarts. Ook vinden er, afhankelijk van het ziekteverzuim, gesprekken op school plaats met ouders en de leerling om de zorg af te stemmen en een schoolgang wellicht op te bouwen. Bij deze gesprekken kan ook de leerplichtambtenaar aanschuiven.

Welke overlegvormen zijn er?

Mentoren-overleg

Regelmatig vindt er een mentoren-overleg plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn alle men- toren van een leerjaar aanwezig en bespreken zij aspecten die relevant zijn voor het leerjaar waar zij verantwoordelijk voor zijn. De zorgcoördinatoren en de orthopedagoog worden ook regelmatig bij deze bijeenkomsten uitgenodigd, zodat zij ook op de hoogte zijn van wat er speelt.

Leerlingenbesprekingen

De docenten van een klas/leerjaar bespreken de leerlingen minimaal drie keer in een jaar tijdens een leerlingenbespreking. De teamleider zit deze besprekingen voor. Tijdens deze besprekingen wordt er gekeken wat een leerling nodig heeft om het naar zijn zin te hebben in de klas en hoe de studieresultaten verhoogd kunnen worden. Eventueel wordt een hande- lingsplan voor een leerling geschreven of een groepsplan voor de klas.

Zorghelpdesk

De zorghelpdesk is de interne zorgcommissie van de school. Dit zorgoverleg bestaat uit de schoolpsycholoog en de zorgcoördinatoren; eventueel zijn de teamleiders, remedial teacher, vertrouwenspersoon en/of schoolmaatschappelijk werk aanwezig. In dit overleg worden leerlingen besproken over wie zorg is en wat nodig is voor de leerling om weer goed te functioneren op school. Uitgangspunt hierbij is om de leerling, mentor en de ouders erbij te betrekken en de zorg af te stemmen.

Zorg Advies Team

De school overlegt geregeld met instanties buiten de school over leerlingen die speciale aan- dacht nodig hebben. Zo werken we met een Zorg Advies Team dat bestaat uit vertegenwoordigers van school, van de jeugdhulpverlening, de politie, GGD en de leerplichtambtenaar. Ouders en leerling worden om toestemming gevraagd als de schoolpsycholoog een leerling wil inbrengen in het Zorg Advies Team.