Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid

Het verzuimbeleid op het Anna Lyceum is er op gericht het verzuim en de achterliggende oorzaken zo snel mogelijk in kaart te brengen en terug te dringen. Docenten houden de aanwezigheid van hun leerlingen nauwgezet bij. We streven er naar dat voor het einde van iedere les, in het leerlingvolgsysteem duidelijk vermeld staat wie er wel en wie er niet in de les aanwezig waren. Mentoren monitoren het lesverzuim van hun mentorleerlingen wekelijks. Opvallend verzuim wordt tijdens een van de twee wekelijkse mentorlessen met de leerling(en) besproken. Er worden afspraken gemaakt om het verzuim te verminderen. Indien deze afspraken geen duidelijke vermindering van het ongeoorloofde verzuim laten zien, dan worden de ouders/verzorgers van de leerling ingelicht. Afspraken worden dan opnieuw bekrachtigd.

De zorgcoördinatoren ondersteunen de mentoren in hun verzuimtaak. Zij kijken o.a. over de schouder van de mentoren mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en kunnen in overleg met de mentor ook contact opnemen met de ouders/verzorgers.

Indien de indruk ontstaat dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het verzuim terug te dringen dan kan de mentor het ondersteuningsteam, bestaande uit een orthopedagoog en een begeleider passend onderwijs, inschakelen om samen te kijken naar de achterliggende oorzaken van het verzuim en mogelijke oplossingen. Ouders en leerling worden nauw bij dit proces betrokken. Ouders kunnen ten allen tijde in het leerlingvolgsysteem de aanwezigheid van hun kind terugvinden. De school verwacht van ouders dat zij dit iedere twee tot drie weken ook daadwerkelijk doen. Vanuit de school wordt deze verwachting duidelijk geuit op bijvoorbeeld ouder- en voorlichtingsavonden en via de mentoren.

Uiteraard houden we ons aan de wettelijke eisen voor wat betreft het melden van opvallend ziekte- en ongeoorloofd verzuim. In deze gevallen worden respectievelijk de schoolarts en de afdeling leerplicht van de gemeente ingelicht. Ook zij zullen hun bijdrage leveren aan het terugdringen van dit verzuim.

Er is een stappenplan verzuim opgesteld waarin schematisch de acties om het verzuim terug te dringen is weergegeven. Dit schema is terug te vinden op de elektronische leeromgeving van de school (itslearning) op het ouderplein.