Zakelijk

Verplichte gegevensverstrekking

In verband met de volledigheid van gegevens dient u bij inschrijving een kopie van de voor- en achterkant van de ID-kaart of paspoort van uw kind of een origineel/kopie uittreksel uit het GBA-register als bijlage toe te voegen. Na het beëindigen van de schoolcarrière van uw kind bij ons op school vernietigen wij deze kopie.

Aansprakelijkheid

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van leerlingen en medewerkers. Het stallen of parkeren van vervoermiddelen gebeurt op eigen risico. Wij raden ten sterkste af om ’s nachts vervoermiddelen in de fietsenstalling te laten staan. Evenzeer raden wij af om waardevolle spullen mee te nemen naar school. Leerlingen van 14 jaar en ouder zijn verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ook voor verlies en/of diefstal van deze identiteitskaart stelt de school zich niet aansprakelijk.

Verzekering

De school heeft een aanvullende collectieve ongevallenverzekering afgesloten op uw kind. Deze verzekering is geldig gedurende het verblijf op school, de heen- en terugreis van en naar school en tijdens schoolreizen. Materiële schade wordt niet vergoed.

Boeken

Het boekenpakket voor leerlingen van het Anna van Rijn College kan worden besteld bij Van Dijk Educatie. Adresgegevens:

Van Dijk Educatie
Postbus 23, 8260 AA Kampen
Tel: 0900 - 500 40 10

Schoolkosten

Het Anna van Rijn College ontvangt van de overheid een vergoeding voor personeel, voor onze gebouwen en voor schoolboeken en andere lesmaterialen die specifiek door onze school worden voorgeschreven en die noodzakelijk zijn om de lessen te kunnen volgen. Deze vergoeding is sober. Wij streven er naar om ons onderwijs uitdagend en extra aantrekkelijk voor leerlingen te maken. Hier zijn extra kosten mee gemoeid die niet door de overheid bekostigd worden. Voor deze kosten vragen wij ouders om een onderwijs bijdrage. Hiervoor verwijzen wij u naar het reglement schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage voor de scholen van de stichting Anna van Rijn.

De directie streeft ernaar om de schoolkosten waarvoor wij de ouders een bijdrage vragen zo laag mogelijk te houden. Wij stellen de schoolkosten jaarlijks vast in overleg met de Medezeggenschapsraad. Voor onderstaande kosten heeft de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad instemming verleend.

a. Categorie 1 Gratis lesmateriaal (hiervoor is geen ouderbijdrage verschuldigd);

b. Categorie 2 Materialen en gereedschappen;

c. Categorie 3 Overige schoolkosten.

Ouderbijdragen Anna Lyceum

Categorie 2

leerjaar123456
Agenda€10€10
Tekendoos€15,00
Borg kluissleutel€16,50
Gymkleding (2 shirts)€20,00
Tekenkoffer
(Leerlingen in 4H en 5V met tekenen)
€13,50
(4H)
€13,50
(5V)
Totaal€61,50€10 €13,50€13,50


Categorie 3

De onderstaande activiteiten zijn per leerjaar. Tabel 1 is bedoeld voor leerlingen die Nederlandstalig onderwijs volgen, tabel 2 is bedoeld voor leerlingen die tweetalig onderwijs volgen.

Leerjaar123456
Bijdrage onderwijs*€72€72 €72 €72 €72 €72
Plugjes muziek€1
Dansproject€7
Excursie Duits (Aken) €30 
Wendagen brugklas€40
Excursie biologie€25
Excursie geschiedenis€12

Sportoriëntatie (Leerlingen in
examenklassen)

€42 (5H)€42 (6V)

Excursie tekenen (Leerlingen
in 4H, 5H, 5V en 6V met tekenen)

€35€35€35
Excursie biologie (Leerlingen
in 4H en 5V met biologie)
€35 (4H)€35 (5V)

PWS workshops UVA

€22,50 (4V)

Excursie geschiedenis
(Leerlingen in 5H en 6V met
geschiedenis)

€17,50 (5H)17,50 (6V)

Bezoek Tweede Kamer
(Leerlingen in 6V met MAW)

€28,50
Startdag €15,00 (5H)

PWS workshop UVA 4TV

€22,50

Parijs (Leerlingen in 4H en 4V met Frans)

€150

Voorlichting studie en beroep
(STUVO) (4H en 4V)

€15

Excursie t.b.v.
examenopdracht tekenen (Leerlingen in 5H en 6V met tekenen)

€35 (5H)€35 (6V)

Bijdrage cultuuronderwijs en
cultuurkaart

€10 €10
€10 €10€10 €10

Migratieproject
(burgerschapsvorming en diverse vakken)

€200 (5V)

Gastlessen
(Leerlingen 4H en VWO en 5 en 6 met MAW)

€15€15€15

Excursie Rotterdamse Haven
(Leerlingen 4H en 5V met
Aardrijkskunde)

€30 (4H)€30 (5V)
Totaal€167€82€112

Afhankelijk van afdeling en gekozen pakket

Afhankelijk van afdeling en gekozen pakket

Afhankelijk van afdeling en gekozen pakket

* De bijdrage onderwijs wordt gebruikt voor o.a. de schoolpas en reprokosten, verzekeringen, huur kluisje, veiligheid en een aantal softwarelicenties (voor leerlingen én ouders).

Tabel 2, Tweetalig Onderwijs

Leerjaar123456
Algemene kosten tto€20€20 €20 €20 €20 €20
Bijdrage onderwijs*
€72€72 €72 €72 €72 €72
Dansproject€7
Little Vicorians (workshop)€29
Humanutopia€35
Uitwisseling of buitenland reis€350€320€300
Young americans€60€60
Philias Fogg €35
Shakesperience 4TV €35
Taalreis 4TH €350
Belgiëreis 4TV €250
Verzekering Wiswexreis €25
Academic Challenge €20
Cyclepaths €50
Excurstie Duits (Aken) €30
Wendagen brugklas€40
Excursie biologie€25
Excursie geschiedenis€12

Sportoriëntatie: leerlingen in
examenklassen

€42
(5tH)
€42
(6tV/G)

Excursie tekenen (Leerlingen in
4H, 5H, 5V en 6V met tekenen)

€35
(4tH)
€35
(5tHV)
€35
(6tV)

Gymnasiumdag (tG)

€ 27,50 (ook voor 1At leerlingen)

€ 27,50

€ 27,50

€ 27,50

€ 27,50

€ 27,50

Gymnasiumreis (eens per 2 jaar)€ 695

(4tG)


€ 695

(5tG)

Excursie biologie (Leerlingen in 4tH en 5tVG met biologie)€ 35

(4tH)


€ 35

(5tVG)

Excursie economie (Leerlingen in 5H en 5V met economie)


€ 17,50

Excursie geschiedenis (Leerlingen in 5H en 6tVG met geschiedenis)

€ 17,50
(5tH)
€ 17,50
(6tVG)
Bezoek Tweede Kamer (Leerlingen in 6tVG met MAW) € 28,50
PWS workshop UVA 4TV € 22,50

Parijs (Leerlingen in 4tH en 4tVG met Frans)

€150 (4tHVG)

Voorlichting studie en beroep (STUVO) (4tH en 4tV)

€15

International Baccalaureate Examen 5TH en 6TV

€200

€200

Excursie t.b.v. examenopdracht tekenen: leerlingen in 5tH en 6tVG met tekenen

€35 (5tH)

€35 (6tVG)

Bijdrage cultuuronderwijs en cultuurkaart

€10

€10

€10

€10

€10

€10

Migratieproject 5TV (burgerschapsvorming en diverse vakken)

€200

Gastlessen (Leerlingen 4tH en tVG5/6 met MAW)

€15

€15

€15

Excursie Rotterdamse Haven (Leerlingen 4tH en 5tVG met Aardrijkskunde)

€ 30 (4tH)

€ 30 (5tVG)

Totaal 

Afhankelijk van afdeling 

Afhankelijk van afdeling 

Afhankelijk van afdelingAfhankelijk van afdeling
en
pakketAfhankelijk van afdeling
en
pakketAfhankelijk van afdeling
en
pakket

Categorie 3

Vrijwillige ouderbijdrage€20

Kosten laptop

Alle leerlingen maken gebruik van een laptop. De school biedt de mogelijkheid om deze aan te schaffen via de Rent Company. Dan heeft u zeker een laptop die voldoet aan de systeemeisen. De kosten voor deze laptop (inclusief servicecontract en verzekering) worden aan de Rent Company betaald. Indien er gekozen is voor een maandelijkse betaling worden de termijnbedragen geïncasseerd via een automatische incasso door de Rent Company. Bij de keuze voor een maandelijkse betaling wordt ook een borg van 50 euro in rekening gebracht. Natuurlijk kunt u ook zelf voor een systeem zorgen. Laat u daarbij goed door het Anna informeren over de minimale systeemeisen en benodigde applicaties. Op ieder moment kunt u gebruik maken van de CYOD (Choose Your Own Device)- webshop van de Rent Company.

Voor leerlingen die geen eigen systeem wensen aan te schaffen of geen gebruik wensen te maken van de diensten van de Rent Company zijn er alternatieven. Informeer in dat geval bij de betreffende teamleider voor meer informatie over de mogelijkheden.


Betaling schoolkosten Lyceum

De schoolkosten worden gefactureerd via WIS-Collect. U ontvangt een paar weken na de start van het schooljaar een link naar de factuur op uw mailadres. Via deze link kunt u rechtstreeks met iDEAL de rekening betalen. U kunt in één keer betalen, maar als u liever in termijnen betaalt kan dit vaak ook.

Als u de schoolkosten niet kunt betalen

Als u de schoolkosten niet kunt betalen, kent het Anna van Rijn, conform het reglement schoolkosten een reductie- en een kwijtscheldingsregeling. Hieronder staat deze regeling vermeld:

• De directeur kan onder zwaarwegende omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen van de betaling van de ouderbijdrage.

• Alleen een ouder die in het bezit is van een verklaring Kind Gebonden Budget, Toeslag van de Belastingdienst of een U-pas komt voor een reductie of kwijtschelding in aanmerking.

• Een verzoek tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding dient schriftelijk en gemotiveerd door de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling te worden ingediend bij de directeur van de school.

• De school beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek en stelt de verzoeker schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het besluit.

• Een toegewezen kwijtschelding geldt voor één schooljaar en moet jaarlijks opnieuw worden ingediend.

U-pas

Ouders van leerlingen uit o.a. de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, De Bilt en Houten kunnen een bijdrage in de kosten van de schoolactiviteiten krijgen via de U-pas. Deze pas, op naam van het kind, vraagt u aan bij de gemeente. Een kopie van deze pas stuurt u op naar de financiële administratie via LADebiteuren@annavanrijn.nl. Indien u recht heeft op een bijdrage in de kosten wordt dit in mindering gebracht op de factuur. Voor meer informatie kijkt u op de website van U-pas: www.u-pas.nl.

Dien je verzoek in bij Stichting Leergeld Vianen

Stichting Leergeld

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar in gezinnen met minimale financiële middelen biedt Stichting Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van schoolactiviteiten, schoolkosten, sport(kleding), fiets, muzieklessen, zwemlessen, scouting en een computer voor het voortgezet onderwijs (in samenwerking met de gemeente Nieuwegein.

Zij zijn bereikbaar op maandag en donderdag van 9.30-11.00 uur op 030-260 00 05 en via email info@leergeldnieuwegein.nl.

Zie voor meer informatie de folder van Leergeld Nieuwegein en de website http://www.leergeld.nl/locaties/nieuwegein.

Een papierenversie van de folder is op school of bij de organisatie verkrijgbaar. Ouders uit de gemeente Houten kunnen in individuele gevallen via bijzondere bijstand van de afdeling sociale zaken van de gemeente Houten mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van de indirecte schoolkosten. Postbus 30, 3990 DA Houten.

Ouders uit de gemeente Vianen kunnen een verzoek indienen bij de Stichting Leergeld Vianen: www.leergeldvianen.nl.

Lestijden

LesurenTijd
1e lesuur08.30 - 09.40 uur
2e lesuur09.45 - 10.55 uur
Kleine pauze10.55 - 11.15 uur
3e lesuur11.15 - 12.25 uur
Grote pauze12.25 - 12.55 uur
4e lesuur (R-uur)12.55 - 13.35 uur
5e lesuur13.40 - 14.50 uur
6e lesuur14.55 - 16.05 uur

Bijzonder verlof

Belangrijke data met betrekking tot schoolactiviteiten, excursies en schoolvakanties staan in de jaarplanning. De jaarplanning kunt u terugvinden op itslearning. Daarnaast ontvangt u periodiek de belangrijke data via onze digitale nieuwsbrief, Anna Actueel. In principe wordt buiten op de website aangegeven vakanties en vrije dagen geen verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek van hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:

1. Vakantieverlof
Als de werkgever geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties (verklaring van werkgever overleggen) of als de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. Het extra vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Per schooljaar mag maar één keer extra vakantieverlof worden verleend, ook als het eerder toegekende vakantieverlof minder dan 10 schooldagen duurde. Een verzoek tot extra vakantieverlof moet u schriftelijk indienen bij de teamleider, uiterlijk zes weken voor de aanvang van het verlangde verlof.

Bij te late indiening wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd.

2. Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten de eigen wil gelegen zaken. Het kan gaan om verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden. Een verzoek om verlof wegens gewichtige omstandigheden moet worden ingediend bij de teamleider.

3.Vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging
Ook dit verzoek moet worden ingediend bij de teamleider

Bijlage Schoolregels

Onze schoolregels zijn gebaseerd op Anna’s Omgangsregels (zie onder). Als je je niet aan deze regels houdt, krijg je een waarschuwing. Bij herhaling krijg je te maken met strafmaatregelen. Als ook dat niet helpt, nodigt je mentor of teamleider jou en je ouders uit voor een gesprek. Gezamenlijk maken we dan afspraken voor verbetering en bespreken we wat de gevolgen zijn als verbetering uitblijft. In het uiterste geval kan dit leiden tot schorsing of verwijdering van school.

Bij ernstige vergrijpen nemen wij contact op met instanties buiten school. Als je regelmatig spijbelt of zonder bij de school bekende reden langer dan drie dagen afwezig bent, zoekt de leerplichtambtenaar uit wat daarvan de reden is. Hij kan een proces-verbaal opmaken. Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete, krijgen een leerstraf of kunnen in hechtenis worden genomen. Bij luxeverzuim, dat wil zeggen extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming van de school, is de kans op een proces-verbaal erg groot. De school is verplicht dit door te geven aan de afdeling leerplicht van je woongemeente.

Het Anna Lyceum heeft ten aanzien van kluisjescontrole, alcohol, wapens en drugs het volgende beleid:

  • Kluisjescontrole: in het kader van veiligheid en preventie kan, indien daar aanleiding toe is, een kluisjescontrole worden uitgevoerd.
  • Alcohol: op schoolfeesten en klassenavonden binnen of buiten de school is het gebruik van alcoholhoudende drank niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel bellen we je ouders met het verzoek je te komen ophalen. Je wordt geschorst en je mag het volgende schoolfeest niet bijwonen.
  • Drugs: het bezit, gebruik of verhandelen van soft en/of hard drugs is niet toegestaan. Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je ouders met het verzoek je te komen ophalen. Je wordt geschorst. Bij het verhandelen van drugs schakelen we de politie in. Tevens bekijken we welke verdere maatregelen we moeten nemen. Verwijdering van school kan daarbij nadrukkelijk aan de orde komen.
  • Onder invloed zijn van alcohol en/of drugs: het onder invloed van alcohol en/of drugs zijn op school, tijdens schoolfeesten, klassenavonden en andere onder verantwoording van de school plaatsvindende activiteiten is niet toegestaan.
  • Wapens: wapenbezit is niet toegestaan. Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je ouders en informeren we de politie. Jij wordt geschorst. 
  • Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen aanvullende strafmaatregelen volgen.
Regels
Anna Omgangsregels