Communicatie

Wij geloven in goede communicatie als een manier om het leren te bevorderen. Daarom informeren we jou en je ouders op de onderstaande manieren. We verwachten dat je ons vertelt als er iets belangrijks aan de hand is. Dat geldt overigens ook voor je ouders.

De mededelingenschermen

Op meerdere plekken in school hangen mededelingenschermen. Hierop staan de dagelijkse roosterwijzigingen en andere belangrijke mededelingen. Via itslearning kun je die schermen ook vanuit huis inzien.

Magister 6

Je kunt online je schoolgegevens inzien via ons leerlingvolgsysteem. Je krijgt een inlogcode en wachtwoord voor Magister 6. Magister 6 draait op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en ook op je smartphone. Het is toegankelijk via een browser. Er komen ook nieuwe apps. We verwachten dat je ouders geregeld (mee)kijken hoe je ervoor staat. Zij krijgen ook een inlogcode en wachtwoord voor Magister 6.

De rapporten

Viermaal per jaar ontvang je een overzicht van jouw studieresultaten van de voorgaande periode, samen met een voortschrijdend gemiddelde per vak over het gehele schooljaar. Voor bevordering gaan we uit van de voortschrijdend gemiddelde cijfers.

Anna Actueel

Anna Actueel is een e-zine bestemd voor ouders en leerlingen en verschijnt doorgaans twee- wekelijks.

De studiewijzers

Van elk vak krijg je een overzicht per periode waarop je van week tot week kan zien wat je voor dat vak moet doen. Van alle vakken staat de studiewijzer op itslearning.

Electronische leeromgeving (ELO)

Itslearning is de elektronische leeromgeving (ELO) die we inzetten voor de communicatie tussen docenten, leerlingen en ouders. Hier vind je voor bijvoorbeeld planners, extra digitaal materiaal, (diagnostische) toetsen en overige digitale leermaterialen. Gemaakte opdrachten moeten ook vaak via itslearning worden ingeleverd. Communicatie met leerlingen vindt ook plaats via itslearning. De ELO zetten we ook in bij de begeleiding van projecten en het op- stellen van een portfolio. Alle leerlingen krijgen een Anna van Rijn e-mailadres, waarmee de Office programma’s kosteloos te downloaden zijn.

De website

Op de website bevindt zich algemene en achtergrondinformatie over de school; allerlei brochures en de schoolgids kunnen worden gedownload.

Sociale media

Het Anna van Rijn College maakt steeds vaker gebruik van sociale media om zo activiteiten die plaatsvinden met jou en je ouders te delen. Wil je ook op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Instagram en like de pagina’s!

Ouderavonden

Voor alle klassen organiseren we ouderavonden. Deze vinden meestal plaats aan het begin van het schooljaar. Je ouders ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging. Een overzicht van de ouderavonden kun je vinden in de jaarplanning op itslearning.

Ouderspreekavonden

Na het eerste en tweede rapport kunnen je ouders met je mentor en je docenten praten over jouw vorderingen. Je ouders kunnen zich hiervoor na ieder rapport inschrijven via het leerlingvolgsysteem Magister, waarna een rooster volgt met de tijden en de lokalen. Na het derde rapport is de mentorspreekavond, hiervoor sturen ouders een mail naar de mentor. Mentoren maken zelf de planning. De data voor de ouderspreekavonden staan in de nieuwsbrief (Anna Actueel) en in de jaarplanning op itslearning.

De ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders van de leerlingen. Deze raad bevordert het contact tussen ouders en school en denkt mee over belangrijke schoolzaken. De leden van de ouderraad zijn aanwezig bij bijvoorbeeld de ouderavonden, open dagen en diploma- uitreikingen. Verder organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond. En vanzelfsprekend onderhoudt de ouderraad ook contact met de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad.

Meer over de ouderraad kun je vinden op itslearning en de website van de school.
Je kunt ook contact opnemen met de ouderraad via de e-mail: ouderraad@annavanrijn.nl.

Geef wijzigingen door aan dit mailadres

Communicatie van de kant van school

Voor goede leerresultaten van uw zoon/dochter is goed contact tussen school en ouders essentieel. E-mail speelt een belangrijke rol hierin. Wij versturen de meeste informatie aan ouders naar de in Magister geregistreerde e-mailadressen. Daarom moeten wij altijd beschikken over het actuele e-mailadres van ouders. Wijziging van het e-mailadres kunt u doorgeven aan leerlingenadministratie@annavanrijn.nl.

Om je ouders zo min mogelijk op hun werk te storen, sturen wij ook een e-mail als jij onverwacht absent bent. Je mentor of teamleider kunnen ook van e-mail gebruik maken om jou of je ouders ergens over te informeren. Daarom vragen wij bij aanmelding ook naar het e-mailadres waarop we je ouders kunnen bereiken.

Communicatie van de kant van de ouders en de leerlingen

Naast informatie van onze kant rekenen we erop dat je ons op de hoogte stelt als er iets is wat we zouden moeten weten. Een telefoontje of mailtje naar je mentor is meestal de beste eerste stap. Elke mentor deelt aan zijn leerlingen mee wanneer en hoe hij bereikbaar is. Jij kunt contact opnemen met je teamleider als je mentor je niet verder kan helpen.
Bij een groter probleem kunnen ook je ouders dat doen. Bovenstaande maakt duidelijk dat we proberen aangekaarte problemen in goed overleg op te lossen.

Klachtenregeling

Zoals iedere school beschikt ook het Anna van Rijn College over de wettelijk vereiste klachtenregeling. Deze regeling is alleen van toepassing als u met een klacht niet eerst ergens anders binnen de organisatie terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Daar doen we uiteraard ons uiterste best voor. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Deze regeling is te vinden op itslearning en dan op het oudergedeelte van deze site.

Ziekmelding

Als je ziek bent vragen wij je ouders dit vóór 8.30 uur te melden. Dat kan per mail: verzuim@annavanrijn.nl en eventueel ook via de telefoon ( 030 60 40 900). Op de dag dat je weer naar school komt, moet je het groene verzuimbriefje inleveren als je dit ontvangen hebt van de receptie als je gedurende de dag ziek naar huis gegaan bent. Als je ‘s morgens telefonisch of per mail ziekgemeld bent door je ouders, moeten zij telefonisch contact opnemen via 030 60 40 900 of een mail sturen naar verzuim@annavanrijn.nl voor een betermelding als je weer naar school komt. Wij vragen je ouders ook geoorloofd verzuim van tevoren schriftelijk te melden. Wanneer een kind ziek naar huis gaat, worden de ouders van onderbouwleerlingen opgebeld en de ouders van bovenbouwleerlingen krijgen een mail die binnen 24 uur beantwoord dient te worden, anders worden de gemiste lesuren aangemerkt als spijbel uren.

Verzuimafspraken bij de les lichamelijke opvoeding (LO)

Het kan voorkomen dat je wel naar school toe gaat, maar je niet zo fit voelt of zelfs een blessure hebt. Als je op die dag LO op het rooster hebt staan, is het belangrijk om wél naar die les te gaan en ook je sportkleding mee te nemen. In overleg met je docent wordt dan gekeken of je (een gedeelte van) de les toch mee kunt doen.

Wanneer je echt ernstig geblesseerd bent of langdurig ziek bent, is het aan de teamleider
en de LO-docent om afspraken te maken over je aanwezigheid bij de les. Zonder deze afspraken is je afwezigheid bij de les LO vanzelfsprekend niet geoorloofd. Voor meer informatie over de lessen LO verwijzen we je naar het boekje ‘LO en Schoolsport’, dat iedere leerling krijgt uitgereikt tijdens zijn allereerste les LO.